ECZANE AÇMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

ECZANE YERİNİN ve ECZANEDE BULUNDURULMASI GEREKENLERİN öZELİKLERİ

Eczane olarak kullanılacak binanın yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesi ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmî belgesinin bulunması gerekir:Eczacılar odası ile irtibat kurarak belediyeden alınanan evrağın geçerliliğini sorgulayınız.

Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır.

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.

Serbest faaliyet gösteren eczanelerin;

a- Eczaneler için belirlenen çalışma saatlerini ve nöbet hizmetini aksatmayacak şekilde, halkın serbestçe girip çıkabildiği ve Yönetmelikte tarif edilen nitelikteki yerlerde açılması,

b- Bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi,

c- Eczanelerin cephelerinden ve kapılarından en az birinin belediyelere ait cadde veya sokak üzerinde olması ve o cadde veya sokaktan numara alması,

d- Alışveriş merkezlerinde ve sitelerde açılacak serbest eczaneler bakımından eczanenin cephelerinden en az birinin doğrudan gün ışığından yararlanacak şekilde olması ve kapılarından en az birinin doğrudan dışarıya açılması, zorunludur. Ancak havaalanları, limanlar, otogarlar, tren garları, alışveriş merkezleri ve sitelerde açılacak eczanelerde (c) bendindeki zorunluluk aranmaz.

Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

Eczane ismi, levhası ve vitrini:

a-Açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

b-Eczane tabelaları 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanmalıdır.

c-Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.

d-Nöbetçi eczaneleri gösteren ışıklı levha bulundurulmalıdır.

Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

Soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için termometrenin bulunması.

İçinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur.Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2 nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. İlgili kurumdan her iki yılda bir terazilere ait kalibrasyon kontrol belgesinin alınması zorunludur.

Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.

Bütün zehirli maddeler, Farmakopeye göre ayrılarak ayrı dolaplarda bulundurulur. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine “şiddetli zehirler” diğeri ise yeşil renkte ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılır. Bu dolapların her zaman kilitli bulundurulması ve anahtarının eczane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu dolaplara konulacak zehirlerin cinsine göre içerisine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı veya yeşil etiketlere isimleri yazılır. Ayrıca “şiddetli zehir” veya “ayrı bulundurulacak zehir” ibaresi yazılı etiketler yapıştırılır. Kırmızı reçeteye tâbi ilaçlar çelik kasada saklanır.

Eczanelerin kapılarında zil bulundurması gerekir.

Yangın söndürme tüpü

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE ECZACILAR ODASINA MÜRACAAT

a-Eczacı Odasına Kayıt İçin Dilekçe (Adres, telefon, cep telefonu, mail adresi belirtilir)

b-Üç adet fotoğraf

c-Diploma fotokopisi ve aslı

d-Nüfus Cüzdan Sureti

e-İkametgâh Sureti

f-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı

g-Özgeçmiş ( doğum yeri, okuduğu okullar, staj yaptığı eczane ve kurumlar, varsa daha önce çalıştığı yerler, anne ve baba adı ve meslekleri

h-Savcılıktan yazı (adli sicil kaydı )

i-İmza Sirküleri

ECZANE AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Dilekçe (Eczane adı belirtilmeli)

2-Taahhütname (noterden eczanenin sahip ve mesul müdürü olduğuna, herhangi 2.şahıs ya da ortağı olmadığına dair)

3-Kira kontratı

4-Demirbaş faturası

5-Elektrik ve su makbuzu

6-Savcılıktan yazı (Adli Sicil Kaydı )

7-Askerliğini yapmışsa terhis belgesi

8-Tapu fotokopisi

9-Belediyeden alınmış numarataj belgesi

10-Yapı ruhsatı belgesi, yapı kullanım izin belgesi ya da dükkânın bağlı bulunduğu belediyeden dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine, eczane olabilecek vasıflara haiz olduğuna dair belge

11-Aynı binada birden fazla dükkân varsa bağımsız bölüm tablosu

12-Üç nüsha halinde eczanenin krokisi, vaziyet planı( mimarlar odasından onaylı)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTENEN EVRAKLAR

1-Matbuu Form

2-Özgeçmiş (Eczacının mesleki bilgilerini içeren el yazsısı ile yazıp imzaladığı)

3-Diploma örneği (Diplomanın aslı getirilip fotokopisi onaylanacaktır)

4-Sağlık raporu ( 1 ay içerisinde alınmış, eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığını belirten)

5-Göz raporu (1 ay içerisinde alınmış, eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu

6-Adli sicil kaydı ( 1 ay içinde alınmış )

7-Eczacı Odasından onaylı üç adet kroki (Eczane laboratuar bankosu, akarsuyu,dışarı açılan pencere ve kapılar,sokak/cadde ismi, binanın sağında solunda, arkasında ne olduğu belirtilecek, mimar veya inşaat mühendisinin imzası olacak, mimarlar odası tarafından onaylı)

8-Vesikalık fotoğraf ( 4 adet )

9-Nüfus cüzdan örneği

10-Tapu örneği

11-Binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının onaylı sureti ve bağımsız bölüm tablosu ya dükkânın bağlı bulunduğu belediyeden dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine, eczane olabilecek vasıflara haiz olduğuna dair belge

12-Numarataj

13-Ruhsat harç makbuzu (Eczacı Odasından evraklar gelince)

14-Ayrılış belgesi ( daha önce başka bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan son çalıştığı yerden tasdikli ayrılış belgesi

15-Nakil ise daha önce verilmiş olan ruhsatnamenin aslı

16-Dilekçe