ECZANE NEDİR?

Eczane, önceleri ilaçların yapıldığı günümüzde ise sadece tedarik edip satıldığı yerdir. Eczane kelimesi Arapça `Ecza` ve Farsça `hane` kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş ve zamanla değişime uğrayarak eczane adını almıştır..

Günümüzde eczaneleri 5 yıllık eczacılık fakültelerinden mezun olarak eczacı unvanı almış kişiler açabilir. Eczaneler ilaç satılmasına ruhsat verilen dükkanlardır ve ruhsatları Sağlık Bakanlığının sorumluluğu altındadır.

Herhangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbetçi eczane düzenlemesine geçilir.Nöbetçi eczaneler, eczacı odaları tarafından belirlenir. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczane teknisyeni (halk dilinde eczacı kalfası) denir.

ECZACI

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

ECZACININ GÖREVLERİ

İlaç hammaddeleri ile ilaç ve ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapar, kalite güvencesini sağlar. İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasını, dağıtımını, depolanmasını ve korunmasını sağlar. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

Kozmetik ürünler ile bitkisel droglar, bunları içeren müstahzarlar ve homeopatik ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi, üretimi ve sunumunda görev alır ve bu preparatlar hakkında danışmanlık hizmeti verir. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun hareket eder. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

Hastayı, ilaçları, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemelerini güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için bilgilendirir. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, farmakovijilans çalışmalarını yürüterek mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

Majistral preparatları, sitotoksik, steril ilaçları ve radyofarmasötik ürünleri, ürün kalitesi, güvenilirlik ve etkinliğini güvence altına alacak şekilde hazırlar ve sunar. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

Steril ürünleri, son ürünün sterilitesini güvence altına alacak şekilde hazırlayarak sunar. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

İlacın üretim ve dağıtım kanalları ile analiz laboratuarlarının ve klinik araştırma ve uygulama merkezlerinin denetiminde görev alır. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve kontrendikasyonları, yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti verir. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde görev alır. Kaynak: Eczacı'nın Görev ve Sorumlulukları 22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Yeni Yönetmelik

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,

İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.